Historik

Historien bakom Svenska Fängelsemissionen

Svenska Fängelsemissionen föddes genom en mycket stark och påtaglig vision. I samverkan med Alf Lax och

Svenn.A. Lysgård och Tomas Johansson. Själva ”startskottet” skedde vid Pingströrelsens stora sommarkonferansplats, NYHEMSVECKAN. Den 12 Juni 1996. Fängelsemissionsarbetet kom att organiseras genom en stiftelseform sk. insamlingsstiftelse, där ovan nämnda fyra personer skrev på det sk. stiftelseförordet, som lyder: Insamlingsstiftelsen och samarbetsorganet SVENSKA FÄNGELSEMISSIONEN. Som har till uppgift att som namnet anger, arbeta för och stödja kristen evangelisk verksamhet på häkten och olika kriminalvårdsionrättningar i första hand i Sverige, Norden och Europa. Att underlätta och stödja uppföljningsarbete vid frigivning och kontaktarbete mellan kristna församlingar och den intagne. För att därigenom hjälpa den intagne att finna en personlig framtid utan brott och droger, samt få en sund återupprättelse av mänsklig värdighet och ett socialt ansvar.

Detta skedde den 5 Januari 1997 i Pingstkyrkan i Vänersborg. Där undertecknad då var Filadelfiaförsamlingens föreståndare.Filadelfiaförsamlingen kom då även att stå som kontaktförsamling för SFM. och gör så fortfarande.(Föreståndare 1990 – 2002). Vi kom att ha 2 anställda evangelister några år, Tomas Johansson och Evangelist samt kanslist, Paula Bårman. Kaj Finnswed projektanställdes under 1998 då kassetten ”En ny identitet” skapades och spreds bl.a. genom olika besöksgrupper. 1999 Var ett genombrottsår för Fängelsealphakursstart i Sverige. Vi kunde då anordna ett nationellt seminarium kring konceptet, med gäster från England, samordnaren i UK Paul Cowly samt fängelsekaplanen Bill Birdwood.Deltagare från olika fängelsebesöksgrupper var med samt NAV-sekreterare Ragnar Asserhed och Kjell Mazetti ifrån SKR. Paret Paula och Bengt Bårman kom att därefter resa en hel del i samband med vanliga regionala Alphakursseminarier och inspirera för just fängelsealphakursdelen. De kunde även delta i en internationell Fängelsealphakurskonferans som hölls i London år 2000. 2001 Beviljas vi ek. medel för att kunna översätta Paul Cowlys Video-film och starkt personliga vittnesbörd samt rekommedation att gå med i en alphakurs.Vilken senare sprids till alla Häkten i landet ett 30-tal, samt övriga intresserade.

Prästen Ingo Söderlund kom att engagera sig mycket starkt några år genom förbönsnätverk och fängelsealphakursutvecklingsarbete. Sven-Olof Mattson då ordf. i Linneáhuset Gbg har hela tiden fram till sitt frånfälle för några år sedan varit vice ordf. Och stöttat arbetet med stor visdom och goda råd. 2002 Trycks bl.a. en Liten bönbok för cellen i 7000 exemplar för att spridas till varje anstalt i landet c:a 60-tal. Ett tre-årigt förbönsarbetet kallat en APOSTOLISK VISION startas med grundintensionen att få se 12 nya Apostlar födas och växa fram. 2003 Det sk. Pauluskompendiet färdigställs samt en brevkurs kallad ”Fördjupad bön”i 7 brev. Den sjunde fängelsealphakursen genomförs nu i Brinkebergsanstalten och 2 interner ber frälsningsbönen.En intern döps i Pingstkyrkan under en permission. Flera interner har under åren bett frälsningsbönen, och många har slussats vidare till olika församlingskontakter. En CD-vision föds som blir verklighet 2004 då vår egen CD Äntligen fri ser dagens ljus och trycks i 1000 ex.. med framförallt Alf Lax som sångare, men även ett fint samarbete med LP- arbetaren Ilpo Ahlholm etableras.Undertecknad avslutar sin 25% tjänst som kriminalvårdspastor efter 10 år. 2005 Vår CD sprids ut över landets olika kriminalvårdsinrättningar, Bengt Bårman avlider, och Paula Bårman avslutar sin tjänst under hösten.

2006 Ett sk. Abrahamskompendium färdigställs i avsikt att nå muslimerna med Evangelium.Vi sänder även en nationell stark uppmuntran till landets alla besöksgrupper via en affisch eller tavla med bibelord och fin färgbild som Babtistkyrkan i Vänersborg hjälper oss med och bekostar. Under 2007 får SFM en ny medarbetare i evangelisten Tommy Larsson. Det blir till ett nytt genombrottsår genom flera mötesbesök i olika församlingar samt förbättrad ekonomi och början till en förnyad hemsida. Kassör var först Arne Skoog under flera år vilken efterrätts av Camilla Malmström. Missonsrådets ordföranden i Pingstkyrkan i Vänersborg Nils-Göran Wiklund är sekreterare sen några år och är även församlingsstyrelsens representant inom SFM. Under 2007 har det sk. Hårdrockprojektet startats då vi sänt ut ett 50 tal Metalbiblar samt NARNIAS senaste CD och följer upp intresset med en frågeenkät som i sin tur leder till nya brevkursdeltagare. f.n. 2 st. Hårdrocksprojektet har fått ett mycket stort possetivt gensvar och kommer att fortsätta under innevarande år 2009.Alf Lax har blivit anställd som vår informatör och kommer att besöka fler och fler fängelser med sång och musik och hoppets ljusa evangelium.

2009

Boken, Livets stora och små frågor gavs ut genom SFM och dess ordf. som författat boken för sökare, speciellt inom kriminalvården. SFM fick under året motta ett personligt tackkort av dåvarande G.D. Lars Nylén efter att ha delgetts bönbok och CD-skiva från SFM.

2010

Gitarrvisionen som innebär att internen ges möjlighet att hos SFM ansöka om att få en beg. Gitarr med sånghäfte som gåva har fått fart och under hösten var det bl.a. 8 interner som via fängelseprästen Anders Norlander startade en gitarrkurs på Brinkebergsanstalten, Vänersborg.

SFM:s hemsida fick under år 2010 en dramatisk förnyelse genom proffsig hjälp av Henrik Theodorsson/Theo Design. Boken Livets stora och små frågor har genom ett generöst bidrag av

PINGST SST-gruppen kunnat spridas till samtliga häkten i landet, vilket i sin tur har genererat nya kontakter med sökande medmänniskor. Under året införskaffades även en del insamlingsbössor som olika medarbetare förvaltat i insamlingsarbetet.

2011

Alf Lax har under året levererat ännu fler gitarrer till olika anstalter såsom Halmstad, Kristianstad och Sagsjöanstalten utanför Göteborg där det även startats en gitarrkurs på kvinnoanstalten i samverkan med Smyrnaförsamlingens fängelsediakon. Det sk. ”Jesuskompendiet” blev färdigt under året och har tryckts i flera hundra exemplar och sänds nu ut allteftersom till samtliga anstalter i landet. SFM har fått en ny medarbetare som heter Pelle Svernedahl han har engagerat sig lokalt i besöksgruppsverksamheten vid Brinkeberg och Östragårdsanstalten där det under senare tid varit alltfler interner som kommit för att lyssna och där ett 20-tal under våren 2012 har bett med i frälsningsbönen. Alf Lax nyaste CD-produktion fick namnet FÖRSONING , Alf fyllde 60 år under Nyhemsveckan 2011. Han var då även engagerad som pauskonferenceier. SFM får då och då ansökningar till vår brevkurs, Fördjupad bön, några studenter har fullföljt kursen och tilldelats diplom.

2012

Alf Lax med pianist besökte i januari månad Kumla-anstlten och fick sjunga och vittna på fyra olika avdelningar med stort intresse och respekt, det bärande temat var Försoning med låtar från nya CD:n. Vid SFM:s årsmöte 19/2 beslöts det att upphöra med stiftelseformen som organisation, för att istället övergå till ideell förening, med möjlighet till medlemskap.

Fängelsestaden Vänersborg

Som länets residensstad blev den dåtida placeringen av fängelset vid södra ändan av Residensgatan, en symbol ”för en stark och samhällsupprättande ordning”. Fängelset invigdes 1852 det hade då 90 ljusa och 5 mörka celler, 2 vaktceller och en mörkercell i källaren för vildsinta fångar. Mot baksidan söderut vette en rastgård indelad i tio s.k. tårtbitar där de intagna kunde rastas utan att se varandra. (SFM har fått hjälp av historiken, Per Hedquist Vänersborg.)

Vänersborgs fängelser idag

Brinkebergs anstalt

Anstalten BRINKEBERG är en sluten anstalt med 94 platser (säkerhetsklass E) På Brinkeberg finns två typer av avdelningar:
• Normalavdelningar med 69 platser
• Behandlingsavdelningar med 25 platser

För kontakt med anstalten, ring: 0521-742400. Krumvägen 10, 46223 Vänersborg.

Östragårds anstalt

Anstalten ÖSTRAGÅRD är en öppen anstalt med 110 platser. De intagna är män som dömts för någon form av drogrelaterad brottslighet, i första hand groft rattfylleri. Östragård har de nationella programmen för 12-stegs-behandlingen, BSF, PRIME för life och föräldraprogrammet och de lokala programmen, Fördjupad rattfälla och Kognitiva programmet.